Browsing Category

Kadın Hastalıkları

Kadın Hastalıkları, Manşet, Tüp Bebek,

Tüp Bebek Tedavilerinde Gebelik Sonuçları Mevsimlere Göre Değişir mi?

Hastalarımız sıklıkla sordukları sorulardan biridir. ‘Hocam kış aylarında gebelik sonuçları etkileniyor mu?  Ya da ‘yazın tüp bebek yaptırırsak sonucumuz olumsuz mu olur?’ Doğal olarak mevsimler şartlar nasıl bizleri sağlık konusunda etkiliyorsa örneğin kışın daha sık hasta oluyorsak gibi, mevsimlerin de

Kadın Hastalıkları, Manşet,

Kadınların Korkulu Rüyası [Rahim Filmi]

  Ka­dın­la­rın kor­ku­lu rü­ya­sı ha­li­ne ge­len ra­him fil­mi ya da tıp­ta­ki is­miy­le his­te­ro­sal­pin­gog­ra­fi (HSG), ra­him boş­lu­ğu ve tüp­le­ri­nin du­ru­mu hak­kın­da bil­gi edin­mek ama­cıy­la ya­pı­lan bir rad­yo­lo­jik tet­kik­tir. Bir­çok ka­dın öğ­re­til­miş kor­ku­la­rı ne­de­niy­le bu rahimfil­mini çek­tir­me­yi müm­kün ol­du­ğun­ca ge­cik­ti­rip ba­zen ge­rek­siz

Kadın Hastalıkları, Manşet,

Gebelik Döneminde Vajinal Mantar Sorunları

Kadınların yüzde 90′ı hayatlarının bir döneminde mantar enfeksiyonu ile karşılaşırlar. Özellikle hamilelikte vajinada meydana gelen değişiklikler mantar enfeksiyonuna yatkınlığı artırır.  Mantar enfeksiyonu tedavi edilmezse daha büyük sorunlara yol açabilecek bir rahatsızlıktır. Hamilelikte vajen ph sında izlenen değişikliklerin mantar enfeksiyonuna yatkınlığı

Kadın Hastalıkları, Tüp Bebek,

Aşılama Tedavisi Nasıl Yapılır?

Yu­murt­la­ma ta­ki­bi­nin bir üst ba­sa­ma­ğı ola­rak gö­rü­len aşı­la­ma te­da­vi­si­ne (in­tra­ute­rin in­se­mi­nas­yon, IU­I) ge­çi­yo­ruz ar­tık. As­lın­da ta­kip pren­sip­le­ri yu­ka­rı­da bah­set­ti­ğim­den fark­lı de­ğil­dir. Ge­ne ade­ti­ni­zin ilk gün­le­rin­de si­zi gö­rüp te­da­vi­ni­zi baş­la­tır, ta­kip­le­ri­ni­zi ya­pa­rız. Fo­li­kül bü­yük­lü­ğü uy­gun za­ma­na gel­di­ğin­de çat­lat­ma iğ­ne­si ya­pı­lır ve