Anovülasyon ( yumurtlayamama ) Sebepleri Nelerdir?

Paylaş
 

ADETHer ay kadının  bir yumurtası olgunlaşır ve adetinin 12.-14. günleri arasında ovulasyon (çatlama) meydana gelir. Bazı kadınlarda bu durum gerçekleşmez buna ”Anovülasyon” denir. Ano­vü­las­yo­nun (yu­murt­la­ya­ma­ma) çok çe­şit­li se­bep­le­ri bu­lu­nur. Ba­zı­la­rı ta­nı­sı kon­duk­tan son­ra tedavilerle so­run ol­mak­tan çık­mak­ta­dır.

Ano­vü­las­yon/oli­go­ano­vü­las­yonun sebepleri

•    Yaş­  ; ilk adet­ten he­men son­ra be­yin ile yu­mur­ta­lık­lar ara­sın­da­ki aks­ta ile­ti­şi­min tam sağ­la­na­ma­ma­sı ve me­no­poz baş­lan­gı­cın­da yu­mur­ta­lık fonk­si­yon­la­rın­da azal­ma.

•    İlaç kul­la­nım­la­rı, geçirilmiş ame­li­yat­lar; do­ğum kon­trol ilaç­la­rı ( do­ğum kon­trol hap­la­rı sa­de­ce kul­la­nıl­dık­la­rı sü­re için­de yu­murt­la­ma­yı en­gel­ler ve ilaç ke­sil­dik­ten son­ra yu­murt­la­ma tek­rar ge­ri dö­ner), ba­zı psi­ki­yat­rik ilaç­lar, ste­ro­id­ler, kan­ser te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lan ke­mo­te­ra­pi ilaç­la­rı, rad­yo­te­ra­pi­ler, her­han­gi bir se­bep­le yu­mur­ta­lı­ğa ya­pı­lan ame­li­yat­lar.

•  Sis­te­mik ya da hor­mo­nal has­ta­lık­lar ve ne­op­la­zi­ler (tü­mör­ler); hi­po­ti­roi­dizm-hi­per­ti­roi­dizm (ti­ro­id be­zi­nin az ya da faz­la ça­lış­ma­sı), kro­nik (sü­re­ğen) ka­ra­ci­ğer ve böb­rek has­ta­lık­la­rı, cus­hing has­ta­lı­ğı, po­li­sis­tik yu­mur­ta­lık sen­dro­mu (PCOS), pro­lak­ti­no­ma, boş sel­la sen­dro­mu, Shee­han sen­dro­mu, ad­re­nal ve yu­mur­ta­lık tü­mör­le­ri, hi­po­ta­la­mu­su kap­la­yan tü­mör­ler

•   Di­ğer se­bep­ler; ani ki­lo kay­bı, stres, yo­ğun eg­zer­siz

 

Bu yazı 825 kere okundu.
  Sosyal   Medyada   Paylaşın
  • Site Yorum

Bir yorum bırak