Yumurtalık Yaşlanması
Paylaş
 

                                                                                                                                                                       Ovü­las­yon [yumurtlama] ne za­man olur?

yumurtlaam zamanıKa­dın­lar­da ovü­las­yon (yu­murt­la­ma) adet dön­gü­sü­nün be­lir­li bir gü­nün­de ol­mak­ta­dır. Nor­mal adet yir­mi se­kiz gün­de bir (21-35 gün) olur ve beş gün (1-7 gün) sü­rer. Ka­dın­la­rın ço­ğun­da nor­mal sik­lus bu şe­kil­de­dir ve dü­zen­li­dir. 28 gün­de bir adet gö­rü­yor­sa­nız (adet­le­ri­niz sa­at gi­biy­se) ade­ti­ni­zin ilk gü­nün­den iti­ba­ren say­dı­ğı­mız­da or­ta­la­ma 14. gün­de ovü­las­yon ol­mak­ta­dır. Adet dön­gü­le­ri­niz kı­sa ya da uzun­sa ade­ti­ni­zin dö­ngü­sü sü­re­sin­den 14 gün çı­kar­ta­rak ovü­las­yon za­ma­nı­nı­zı he­sap­la­ya­bi­lir­si­niz. Ör­ne­ğin, 35 gün­de bir adet gö­rü­yor­sa­nız 21. gün ci­va­rın­da (35–14=21) ovü­las­yon ola­cak­tır. Yu­mur­ta­nın ovü­las­yon son­ra­sın­da 24 sa­at­lik bir öm­rü var­dır. Özet­ler­sek, ka­dın­lar­da ay­da bir kez ovü­las­yon ol­mak­ta ve yu­mur­ta 24 sa­at can­lı kal­mak­ta­dır. Er­kek sperm­le­riy­se eğer bir prob­lem yok­sa ve sağ­lık­lıy­sa­lar 72 sa­at can­lı ka­la­bil­mek­te­dir. Art ar­da eja­kü­las­yon (er­ke­ğin bo­şal­ma­sı) sperm sa­yı­sın­da ve ha­re­ket­li sperm oran­la­rın­da azal­ma­ya yol aç­mak­ta­dır. İş­te bu ne­den­le, ge­be kal­ma ih­ti­ma­li­nin art­ma­sı için ovü­las­yo­nun ne za­man ol­du­ğu­nu bil­mek ve bu­na gö­re cin­sel iliş­ki­de bu­lun­mak önem­li­dir! Bir sik­lus sü­re­sin­ce ge­be ka­lı­na­bi­le­cek gün sa­yı­sı­nın bu ka­dar az ol­ma­sı ne­de­niy­le ovü­las­yo­nun be­lir­len­me­si şan­sa ve­ya his­le­re bı­ra­kı­la­ma­ya­cak ka­dar önem­li­dir.

Yumurtalık Yaşlanması

Bir ka­dı­nın sa­hip ol­du­ğu yu­mur­ta sa­yı­sı do­ğu­mun­da be­lir­len­miş­tir. Çe­şit­li se­bep­ler­le (yu­mur­ta­lı­ğa ya­pı­lan cer­ra­hi gi­ri­şim­ler, ba­zı ilaç kul­la­nım­la­rı ya da yu­mur­ta­lık­la­rın ça­lış­ma­sı­nı bo­zan sis­te­mik has­ta­lık­lar), iler­le­yen yaş ya da ge­ne­tik ola­rak er­ken tü­ke­nen yu­mur­ta­lık­ta­ki fo­li­kül ha­vu­zu­na sa­hip ka­dın­lar, dü­zen­li bir şe­kil­de yu­murt­la­ma­ya de­vam ede­bi­lir­ler. Fa­kat ha­vuz­da ka­lan oo­sit­le­rin kö­tü ka­li­te­sin­den do­la­yı üre­me ka­pa­si­te­si çok aza­lır.Yumurtalıkların ultrasonda ki görüntüleri tüp bebek doktorları tarafından değerlendirilirken fark edilebilir.Fsh E2 ölçümleri yumurtalık yaşlanması hakkında önemli ışık kaynağıdır.

Yumurtalık Yaşlanması durumunda  yu­mur­ta­lar hem sa­yı hem de ka­li­te ola­rak azal­ma eği­li­min­de­dir.

  Sosyal   Medyada   Paylaşın

Bir yorum bırak