Y Mikrodelesyon Testi Nedir?

Paylaş
 

Azo­os­per­mik er­kek­le­rin yak­la­şık yüz­de 10 ka­da­rın­da pe­ri­fe­rik kar­yo­tip ana­li­zin­de Kli­ne­fel­ter Sen­dro­mu ola­rak ad­lan­dı­rı­lan bir X kro­mo­zo­mu­nun faz­la­dan bu­lun­ma­sı; 47,XXY kro­mo­zom ya­pı­sı mev­cut­tur. Bu er­kek­ler­de uzun boy, uzun kol ve ba­cak­lar, vü­cut kıl­lan­ma­sın­da azal­ma, gö­ğüs­ler­de bü­yü­me, ka­dın ti­pin­de yağ­lan­ma, tes­tis bo­yut­la­rın­da ile­ri de­re­ce­de kü­çül­me ve azo­os­per­mi gö­rü­lür. Bu er­kek­ler­de ge­liş­miş do­ku­dan sperm el­de et­me tek­nik­le­riy­le tüp be­bek te­da­vi­siy­le ba­şa­rı­lı so­nuç­lar alın­mak­ta­dır. Üs­te­lik ya­pı­lan ça­lış­ma­lar do­ğan ço­cuk­lar­da kro­mo­zom ya­pı bo­zuk­luk­la­rı ol­ma­dı­ğı­nı gös­ter­miş­tir.


spermi-olmayan-erkek-baba-olabilir-miİnfertil erkeklerde Y kromozomunun uzun kolu üzerinde yer alan genlerin silinmesi veya bu bölgelerin kırılması sonucu, şiddetli sperm yapım bozukluklarından azoospermiye kadar ulaşan sperm sorunlarının geliştiği saptanmıştır. Y mikrodelesyonu olan erkeklerde sperm elde edildiğinde bu spermlerin dölleme ve eşlerinde gebelik şansı diğer kromozom yapı bozukluğu olmayan erkeklerle aynı orandadır.

Ancak Y mikrodelesyonuna sahip erkeklerin doğan erkek çocuklarında da kendilerinden glen Y kromozomu bulunacağından gelecekte infertilite problemi yaşayacakları unutulmamalıdır.

Bu yazı 812 kere okundu.
  Sosyal   Medyada   Paylaşın
  • Site Yorum

Bir yorum bırak