Üreme Sinyalinizi Nasıl Algılar ve izlersiniz?

Paylaş
 

Günlük Hayatta Uygulanabilecek Basit Yumurtlama Takip Yöntemleri ve Diğer Basit Uygulamalar

düşünen-kadınVü­cu­du­nu­zu ta­nı­dık­ça ona olan hay­ran­lı­ğı­nız ar­ta­cak­tır yu­mur­ta­lık­lar ve ra­him­de fiz­yo­lo­jik ve fonk­si­yo­nel de­ği­şim­ler­le sağ­la­nır. El­bet­te ki bu sü­reç­te ruh­sal, cin­sel ve top­lum­sal bo­yut­ta bir­çok yön­den et­ki­le­şim ol­mak­ta­dır. Bu de­ği­şim­ler, üre­me ye­te­ne­ği­nin ol­du­ğu yıl­lar bo­yun­ca her ay ge­be ka­la­bil­mek için dü­zen­li ola­rak tek­rar­lar. Ka­dın­lar er­gen­lik ça­ğın­dan baş­la­yıp me­no­poz dö­ne­mi­ne ka­dar yak­la­şık otuz yıl bo­yun­ca yu­murt­la­ma ve do­la­yı­sıy­la üre­me ye­te­nek­le­ri­ni de­vam et­ti­rir­ler. Bu yıl­lar in­san vü­cu­du­nun ol­gun ve ge­be­li­ği ta­şı­ya­bi­le­ce­ği en güç­lü ol­du­ğu dö­ne­mi­dir. Ta­bi ki ka­lı­tım­sal ve dış et­ki­le­re bağ­lı ola­rak bu dö­nem ki­şi­den ki­şi­ye de­ği­şe­cek, da­ha uzun ve­ya kı­sa ola­bi­le­cek­tir. Her adet dö­ne­min­de ve yu­murt­la­ma sü­re­sin­ce vü­cut­ta al­gı­la­na­bi­le­cek bir di­zi de­ği­şik­lik­ler mey­da­na ge­lir.

Yu­murt­la­ma za­ma­nı­nın hor­mon­lar­la iliş­ki­sin­den bi­raz da­ha ay­rın­tı­lı bah­se­de­lim çün­kü ge­be­lik olu­şu­mun­da­ki kri­tik nok­ta­ya na­sıl ge­li­ni­yor ve o aşa­ma­da ne­ler ya­pıl­ma­lı, da­ha ko­lay an­la­şı­la­bi­lir. Ovü­las­yon de­di­ği­miz yu­murt­la­ma, LH hor­mo­nu­nun mak­si­mum se­vi­ye­ye çık­ma­sın­dan on al­tı sa­at son­ra olur. Ec­za­ne­ler­de ve­ya tıb­bi mal­ze­me sa­tan yer­ler­de yu­murt­la­ma dö­ne­mi­ni tes­pit ede­bil­mek için test­ler sa­tıl­mak­ta­dır. Bu test­ler­le LH hor­mo­nun­da­ki ar­tış tes­pit edi­le­bil­mek­te­dir. Kul­la­nı­mı çok ko­lay olan bu test­ler ev­de id­ra­rı­nı­zı kul­la­na­rak ya­pı­lır. Adet bi­ti­min­den son­ra her gün uy­gu­lan­ma­ya baş­la­nır. Renk de­ği­şi­mi ve­ya yo­ğun­luk gös­te­ri­ci sin­ya­lin art­ma­sı LH hor­mo­nu­nun art­tı­ğı­nı gös­te­rir. Bu­nu ta­kip eden bir­kaç gün bo­yun­ca gi­ri­le­cek cin­sel iliş­ki­ler ge­be kal­ma şan­sı­nı art­tı­rır.

Baş­ka bir za­man­la­may­la ovü­las­yo­nun, ös­tro­jen hor­mo­nu­nun mak­si­mum se­vi­ye­ye çık­ma­sın­dan yir­mi dört sa­at ve pro­ges­te­ron hor­mo­nu­nun yük­sel­me­ye baş­la­ma­sın­dan se­kiz sa­at son­ra ol­du­ğu­nu da söy­le­ye­bi­li­riz. Bu­nu an­la­tan gra­fi­ği aşa­ğı­da si­zin­le pay­laş­mak is­ti­yo­rum. An­la­şı­la­ca­ğı üze­re, en kes­kin yük­se­liş LH se­vi­ye­sin­de ol­mak­ta­dır, bu ne­den­le ken­di­ni­zin de yu­murt­la­ma­yı ta­kip ede­bi­le­ce­ği­niz kit­ler bu hor­mon­dan fay­da­la­nı­la­rak ya­pıl­mak­ta­dır.

Vü­cut­ta bir adet dö­ne­mi bo­yun­ca gö­rü­len ya­pı­sal de­ği­şik­lik­ler ös­tro­jen ve pro­ges­te­ron hor­mon­la­rı ta­ra­fın­dan yö­ne­ti­lir. Bu de­ği­şik­lik­le­rin bir kıs­mı­nı siz fark eder­ken, bir kıs­mı­nı da vü­cu­du­nuz ya­pı­sal ve fonk­si­yo­nel de­ği­şik­lik­ler ola­rak al­gı­lar. Özel­lik­le iç ge­ni­tal or­gan­lar­da mey­da­na ge­len de­ği­şik­lik­le­rin ta­ma­mı, sperm­le­rin rah­me ge­çi­şi­ni ko­lay­laş­tı­rıp, sperm ile yu­mur­ta­nın bu­luş­ma­sı­nı sağ­la­ya­rak, olu­şan em­bri­yo­nun rah­me yer­leş­me­si­ni sağ­lar. Ös­tro­jen hor­mo­nu­nun et­ki­le­riy­le ge­be kal­ma­yı ko­lay­laş­tı­rı­cı, pro­ges­te­ron hor­mo­nu­nun et­ki­le­riy­le de olu­şan ge­be­li­ği ko­ru­yu­cu de­ği­şik­lik­ler göz­le­nir.

Ge­lin, ös­tro­jen ve pro­ges­te­ron hor­mon­la­rı­na bağ­lı vü­cut­ta gö­rü­len ya­pı­sal ve fonk­si­yo­nel de­ği­şik­lik­ler­le il­gi­li si­zi bir par­ça da­ha bil­gi­len­di­re­lim. Ös­tro­jen hor­mo­nu­nun et­ki­siy­le tüp­ler­de kas do­ku­su ge­li­şir ve tüp ha­re­ket­le­rin­de ar­tış olur. Tüp­le­rin iç yü­ze­yi­ni kap­la­yan in­ce tüy­lü epi­tel hüc­re­le­rin­de ço­ğal­may­la bir­lik­te yu­mur­ta­yı ve da­ha son­ra eğer olu­şur­sa em­bri­yo­yu bes­le­ye­bil­mek ama­cıy­la gli­ko­jen ve yağ de­po­la­nır. Sper­min yu­mur­ta­yı döl­le­me iş­le­mi ve em­bri­yo­nun oluş­ma­sı tüp­ler­de ger­çek­le­şir. Or­ta­la­ma 3-4 gün son­ra olu­şan em­bri­yo rah­me ula­şır ve bu­ra­da yu­va­la­nır. Ya­ni, yu­murt­la­ma­nın ol­ma­sı, em­bri­yo­nun oluş­ma­sı ve rah­me ulaş­ma­sı yak­la­şık bir haf­ta­lık sü­reç­te ger­çek­le­şir. Tüp­le­rin en uç kıs­mın­da fim­bri­ya ola­rak ad­lan­dır­dı­ğı­mız böl­ge­de yu­mur­ta­yı içi­ne al­mak için yu­mur­ta­lı­ğa yak­la­şır. Pro­ges­te­ron. Üre­me ye­te­ne­ği de­di­ği­miz şey, te­mel­de Bir­çok an­ne bu dö­nem­de ço­cu­ğu için ge­rek­siz ye­re kay­gı du­yar. As­lın­da bu do­ğal bir sü­reç­tir. Üst mer­kez­ler­le he­def or­gan­lar ara­sın­da­ki (hi­po­ta­la­mus-hi­po­fiz-over) iliş­ki ol­gun­laş­tık­ça yu­murt­la­ma­nın eş­lik et­ti­ği adet dö­nem­le­ri baş­lar ve bel­li bir dü­ze­ne otu­rur.

Bu yazı 790 kere okundu.
  Sosyal   Medyada   Paylaşın
  • Site Yorum

Bir yorum bırak