Tüp Bebek

Paylaş
 

Tüp be­bek te­da­vi­si ön­ce­ki te­da­vi­le­re oran­la da­ha yo­ğun ve yo­ru­cu bir te­da­vi­dir.

tüp bebek Do­la­yı­sıy­la, tüp be­bek te­da­vi­si­ne si­ze her an­lam­da en uy­gun za­man­da baş­la­ma­nız­da fay­da var­dır. Tüp bebek te­da­visi ba­zı pro­to­kol­le­ri içe­rir ve tüp bebek te­da­visinde  han­gi pro­to­ko­lü­nün si­zin için uy­gun ola­ca­ğı­na he­ki­mi­niz si­zin du­ru­mu­nuz ve ken­di tec­rü­be­le­ri­ni bir­leş­ti­re­rek ka­rar ve­rir.Tüp bebek tedavilerinde  Uzun ve kı­sa pro­to­kol­ler­den bi­ri se­çi­lir. Bun­lar tüp bebek te­da­vi­sinin ade­ti­ni­zin han­gi gü­nün­de baş­la­dı­ğı­na gö­re isim alır. Uzun pro­to­kol ter­cih edil­diy­se sık­lık­la adet ka­na­ma­nı­zın 21. gü­nün­de te­da­vi­ye baş­la­nır­ken, kı­sa pro­to­kol­ler­de ade­tin 2. ve­ya 3. gü­nü te­da­vi­ye baş­lan­gıç za­ma­nı ola­rak ter­cih edi­lir. Dü­zen­siz adet­le­ri olan has­ta­la­rı­mız­da doğ­ru za­ma­nı ya­ka­la­ya­bil­mek için ba­zen do­ğum kon­trol hap­la­rı ya da pro­ges­te­ron içe­ren ilaç­lar te­da­vi­ye ek­le­ne­bi­lir.Tüp bebek Uzun pro­to­kol­de mid­lu­te­al dö­nem de­di­ği­miz ade­tin 21. gü­nü, ul­tra­so­nog­ra­fik mu­aye­ne­yi ta­ki­ben en­gel­le­yi­ci bir du­rum iz­len­mez­se iğ­ne­ler­den bi­ri uy­gu­lan­ma­ya baş­la­nır. Bu cilt al­tı­na uy­gu­la­nan iğ­ne çok za­man do­zun­da adet­le be­ra­ber de­ği­şik­li­ğe gi­di­le­rek te­da­vi­nin so­nu­na ka­dar kul­la­nı­lır.

Tüp bebek iğ­ne­lerinin ne şe­kil­de ve han­gi doz­da ya­pı­la­ca­ğı si­ze ta­rif edi­lir ve on iki gün son­ra ya da adet gör­dü­ğü­nüz­de tek­rar mu­aye­ne­ye gel­me­niz is­te­nir.

O vak­te ka­dar tüp bebek te­da­vi­sinin yü­rü­tü­cü­sü siz­si­niz­dir, ak­tif tüp bebek te­da­vi sü­re­ci ka­na­ma­nız­la be­ra­ber baş­lar. Si­ze ye­ni ilaç­la­rı­nı­zın na­sıl kul­la­nı­la­ca­ğı an­la­tı­lır, ade­ti­ni­zin 21. gü­nün­den iti­ba­ren kul­lan­mak­ta ol­du­ğu­nuz ilaç­la il­gi­li de doz ayar­la­ma­sı ya­pı­lır ve bun­lar tek tek si­zin te­da­vi cet­ve­li­ni­ze ya­zı­lır.

Adet ka­na­ma­nız­la be­ra­ber baş­la­yan bu tüp bebek sü­reçi ki­şi­den ki­şi­ye de­ğiş­mek­le be­ra­ber 10-12 gün­lük za­ma­nı kap­sar ve beş al­tı kez mu­aye­ne­ye gel­me­niz ge­re­kir. Ge­nel­lik­le bu ge­liş­ler gün aşı­rı ola­rak plan­la­nır.. Ye­ter­li bü­yük­lük ve sa­yı­ya ulaş­tı­ğı­nı dü­şün­dü­ğü­müz fo­li­kül­ler ve bu­nun di­ğer gös­ter­ge­si olan kan­da­ki ös­tro­di­ol dü­ze­yi­niz bi­ze ar­tık yu­mur­ta top­la­ma za­ma­nı­nın plan­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni gös­te­rir.Kı­sa­ca opu di­ye isim­len­di­ri­len yu­mur­ta top­la­ma iş­le­mi tüp be­bek la­bo­ra­tu­arın­da ya­pı­lır. Ta­kip­le­ri­niz sı­ra­sın­da kul­la­nı­lan va­ji­nal ul­tra­so­nog­ra­fi ale­ti eş­li­ğin­de özel bir iğ­ney­le yu­mur­ta­lık­la­rı­nız­dan fo­li­kül sı­vı­la­rı, ka­pa­lı sis­tem­de tüp­le­re çe­ki­lir.Tüp bebek la­bo­ra­tu­arın­da, mik­ros­kop al­tın­da, em­bri­yo­log­lar ta­ra­fın­dan yu­mur­ta hüc­re­si sı­vı­dan ayık­la­nır. Ağ­rı­lı bir iş­lem ol­ma­sın­dan do­la­yı ya lo­kal anes­te­ziy­le, sık­lık­la da ge­nel anes­te­ziy­le uyu­ma­nız­dan son­ra iş­le­me baş­la­nır.

Tüp bebek Em­bri­yo­log­ları ta­ra­fın­dan fo­li­kül sı­vı­sın­dan ay­rı­lan yu­mur­ta­lar ar­tık dış or­tam­da­dır ve bel­li pro­se­dür­ler­den ge­çe­rek em­bri­yo ol­ma yol­cu­luk­la­rı­na baş­la­mış­lar­dır. Ya­ni, ema­net­ler dev­ra­lın­mış­tır.Em­bri­yo ge­li­şi­miy­le il­gi­li er­te­si gün te­le­fon­la bil­gi­len­di­ri­lir­si­niz. Ne za­man trans­fe­re çağ­rı­la­ca­ğı­nız da o gün si­ze söy­le­nir.bı­rak­tı­ğı­nız ema­net­le­ri­niz (yu­mur­ta ve sperm­le­ri­niz) tüp bebek la­bo­ra­tu­arın­da em­bri­yo ha­li­ne ge­lip, trans­fer edi­le­cek­le­ri gü­ne ka­dar ti­tiz­lik­le ta­kip edi­lir­ler. Si­ze ve dok­to­ru­nu­za gün­lük ge­liş­me­ler­le il­gi­li bil­gi­ler em­bri­yo­log­lar ta­ra­fın­dan ak­ta­rı­lır. Tüp bebek trans­fe­rinin ka­çı­ncı gün ya­pı­la­ca­ğı, trans­fer edi­le­cek em­bri­yo­la­rın sa­yı­sı ve ka­li­te­le­ri hak­kın­da ka­rar ve­ril­me­si­nin ar­dın­dan si­ze te­le­fon edi­lir. Tüp bebek trans­fer gü­nü em­bri­yo du­ru­mu­na gö­re sık­lık­la 3. gün ya­pıl­mak­la be­ra­ber 2. ve­ya 5. gün (blas­to­kist) de em­bri­yo trans­fe­ri ya­pı­la­bi­lir.Trans­fer­den son­ra si­ze kul­lan­ma­nız söy­le­nen ilaç­la­rı ek­sik­siz bir şe­kil­de kul­lan­ma­nız ge­re­kir. Bü­tün çift­le­ri­miz için di­le­ği­miz ge­be­lik tes­ti­ni yap­tır­dı­ğı gün mut­lu ha­be­ri ala­bil­me­le­ri ve bi­zim­le bu­nu pay­la­şa­bil­me­le­ri­dir.

Bu yazı 67181 kere okundu.
  Sosyal   Medyada   Paylaşın
  • Site Yorum

Bir yorum bırak