Tüp Bebek Sonrası

Paylaş
 

Tüp Bebek tedavisinde trans­fer iş­le­mi­ni ji­ne­kol­ijik mu­aye­ne ola­rak dü­şün­me­niz ye­ter­li­dir.

tup bebek sonrasıAs­lın­da tüp bebek te­da­visi­nin en has­sas aşa­ma­la­rın­dan bi­ri­si­dir transfer ve bu ko­nu­da de­ne­yim­li he­kim­ler ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı­ğın­da ba­şa­rı oran­la­rı art­mak­ta­dır. Em­bri­yo­lar özel bir ka­ta­te­re yük­le­nir ve si­zin rah­mi­ni­zin içi­ne yer­leş­ti­ril­mek üze­re ha­zır­la­nır.  Va­jen ve ra­him ağ­zı özel sı­vı­lar­la te­miz­le­nir. Uy­gu­la­ma sı­ra­sın­da ul­tra­son­la ka­ta­te­rin içe­ri­de ol­du­ğu iz­le­nir ve em­bri­yo­la­rın en­do­met­ri­yu­ma yer­leş­ti­ril­dik­le­ri me­sa­fe iz­le­nir. Da­ha son­ra em­bri­yo­log ta­ra­fın­dan ka­ta­ter kon­trol edi­le­rek tüm em­bri­yo­la­rın si­ze ve­ril­di­ğin­den emin olu­na­rak iş­le­me son ve­ri­lir. Bun­dan son­ra­ki aşa­ma­nın bi­lin­mez­le­ri faz­la­dır ve ge­be­lik tes­ti yap­tı­ra­ca­ğı­nız gü­ne ka­dar sab­ret­mek ge­rek­mek­te­dir. Tüp bebek sonrası her za­man dü­şü­len ha­ta ge­be­lik tes­ti ve­re­ne ka­dar sırt üs­tü, kı­pır­tı­sız yat­ma­ya ge­rek ol­du­ğu­nun sa­nıl­ma­sı­dır.

Sa­de­ce tüp bebek sonrası trans­fer ya­pıl­dı­ğı gün ve er­te­si gün din­len­me­niz ye­ter­li­dir.

Son­ra­sın­da ağır iş­ler ol­ma­mak üze­re gün­de­lik iş­le­ri­ni­zi yap­ma­nız­da, se­ya­hat et­me­niz­de, dı­şa­rı çık­ma­nız­da hiç­bir sa­kın­ca yok­tur. Bir-iki ya­sak dı­şın­da gün­lük ha­yat­tan kop­ma­ma­nız psi­ko­lo­ji­ni­zi de ra­hat­la­ta­cak­tır. Cin­sel iliş­ki tüp bebek sonrası ge­be­lik tes­ti ve­re­ne ka­dar dok­to­ru­nuz ta­ra­fın­dan ya­sak­la­nır. Ka­bız kal­ma­nı­zı ve ıkın­ma­nı­zı is­te­me­yiz. Tüp bebek trans­fer­inden son­ra si­ze kul­lan­ma­nız söy­le­nen ilaç­la­rı ek­sik­siz bir şe­kil­de kul­lan­ma­nız ge­re­kir. Bü­tün çift­le­ri­miz için di­le­ği­miz ge­be­lik tes­ti­ni yap­tır­dı­ğı gün mut­lu ha­be­ri ala­bil­me­le­ri ve bi­zim­le bu­nu pay­la­şa­bil­me­le­ri­dir.

Tüp Bebek Sonrası yapılan ge­be­lik tes­ti so­nu­cu­nu mut­la­ka he­ki­mi­niz­le be­ra­ber yo­rum­la­ma­nız ge­rek­mek­te­dir.

Her po­zi­tif de­ğer sağ­lık­lı bir ge­be­li­ğin ha­ber­ci­si ol­ma­ya­bi­lir ya da han­gi so­nu­ca ne­ga­tif den­me­si ge­rek­ti­ği ve tüp bebek son­ra­sın­da ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­le­ri bil­me­ye­bi­lir­si­niz.Tüp bebek Tedavisi Sonrasında gebe­lik oluş­ma­sı du­ru­mun­da kul­lan­dı­ğı­nız ilaç­lar­da ba­zı de­ği­şik­lik­le­re gi­di­le­cek ve iler­le­yen ta­kip­le­ri­ni­zin ne şe­kil­de ya­pı­la­ca­ğı plan­la­na­cak­tır. Tüp bebek Tedavisi Sonrasında ge­be­lik ba­zen ra­him için­de yer­leş­me­ye­bi­lir ve dış ge­be­lik ge­li­şe­bi­lir. Bu­nun er­ken tes­pi­ti için gün aşı­rı ya­pı­lan bhcg test­le­ri ve ult­rso­nog­ra­fik mu­aye­ne­ler ye­ter­li­dir.  Te­da­vi se­çe­nek­le­ri ta­kip, ilaç te­da­vi­si ya da ame­li­yat ola­bi­lir. Dış ge­be­li­ğin yer­le­şim ye­ri, bü­yük­lü­ğü, has­ta­nın ge­nel du­ru­mu, ka­na­ma var­lı­ğı te­da­vi­de be­lir­le­yi­ci­dir. Eğer ame­li­ya­ta ih­ti­yaç du­yu­lur­sa sık­lık­la la­pa­ros­ko­pik yön­tem­ler kul­la­nı­lır. Tüp Bebek Tedavisi Sonrası ul­tra­son­da ge­be­lik ke­se­si ya da ke­se­le­ri gö­rü­nüp, kalp atı­mı (la­rı) du­yu­la­na ka­dar kli­nik ge­be­lik­ten bah­se­de­me­yiz. Ba­zı ge­be­lik­ler sa­de­ce kan­da bhcg tes­ti­nin yük­sel­me­si ola­rak baş­lar ama son­ra­sın­da de­vam et­me­ye­bi­lir. Bu­nun adı bi­yo­kim­ya­sal ge­be­lik­tir. Tüp Bebek Sonrası tek­rar­la­yan du­rum­lar­da araş­tır­ma ya­pıl­ma­sı uy­gun­dur. Kan­da ge­be­lik tes­ti bi­ze ço­ğul ola­bi­le­cek ge­be­lik­le­ri ön gör­se de en doğ­ru bil­gi­yi özel­lik­le va­ji­nal yol­dan ya­pı­lan ul­tra­so­nog­ra­fiy­le el­de edilir.Ço­ğul ge­be­lik­ler tüp be­bek te­da­vi­si­nin is­ten­me­yen ba­şa­rı­sı­dır. Bu ne­den­le,tüp bebek sonrası trans­fer edi­len em­bri­yo sa­yı­sı si­zin ve em­bri­yo­la­rı­nı­zın du­ru­mu­na gö­re, ön­ce­lik­le ge­be­lik sağ­la­ya­cak ama ço­ğul ge­be­lik­ten de ko­ru­ya­cak şe­kil­de be­lir­le­nir.

Uzun bek­le­yiş­ler ve uğ­ra­şı­lar so­nun­da ha­ber alı­nan ço­ğul ge­be­lik ha­be­ri çift­ler ta­ra­fın­dan olum­suz kar­şı­lan­ma­sa da tüp bebek doktorları tarafından  te­da­vi­nin is­ten­me­yen so­nu­cu­dur as­lın­da.

Bu yazı 887 kere okundu.
  Sosyal   Medyada   Paylaşın
  • Site Yorum

Bir adet yorum var.

  1. Esra dedi ki:

    İyi çalışmalar bir konuda bilginize ihtiyacım var hocam mümkünse.
    31 yaşındayım 2.tüp bebek denememizde 2 embriyo transferiyle hamile kaldım çok şükür. İlk vajinal ultrason muayenesinde iki bebeğinde kalp atışını duyduk fakat doktorum ilkkez karşılaştığı ve anlam veremediği 3.bir kese oluştuğunu söyledi.transfer önceside sonrası da ilişki yasaktı transfer olan 2 embriyoda çift yumurta ikizi olarak tutundu. Şuan 9 haftalık hamileyim normal ultrasonda dr.2 kese büyüdükçe 3.yü atacak dedi ama endişeliyiz açıkçası. Lütfen bilgi verirmisiniz?

Bir yorum bırak