Tüp Bebek Merkezleri

Paylaş
 

Tüp be­bek mer­ke­zi­ne baş­vu­ran bir çift açı­sın­dan ba­kı­lır­sa, en önem­li so­ru ‘ba­şa­rı­lı bir tüp be­bek mer­ke­zi­nin di­ğer­le­rin­den na­sıl ay­rı­la­ca­ğı­dır’.

tup bebek merkeziNe ya­zık ki bu so­ru­nun ce­va­bı ül­ke­miz şart­la­rın­da ‘ku­lak­tan dol­ma bil­gi­ler’le ol­mak­ta­dır. Ge­nel­lik­le tüp be­bek iş­le­miy­le ba­şa­rı­ya ulaş­mış ya da ba­şa­rı­sız so­nuç al­mış bir ta­nı­dık, çif­tin se­çi­min­de bü­yük rol oy­na­mak­ta­dır. Ül­ke­miz­de ba­sın ya­yın or­gan­la­rın­da tüp bebek mer­kez­leri hak­kın­da çı­kan ha­ber­ler de se­çim­de önem­li rol oy­nar­lar. Oy­sa bah­se­di­len her iki kay­nak da sağ­lık­sız tüp bebek bil­gi­lerini içe­re­bi­lir. Çif­tin sağ­lık­lı bil­gi­ye ula­şa­bil­me­si an­cak yet­ki­li bir ku­rum ta­ra­fın­dan ya­pı­lan dü­zen­li is­ta­tis­tik bil­gi­siy­le müm­kün­dür. Ni­te­kim yurt­dı­şın­da bu iş­le­vi gö­ren ku­rum­lar var­dır. Bu ku­rum­lar tüp bebek mer­kez­leri hak­kın­da dü­zen­li, sağ­lık­lı ve yan­sız bil­gi top­lar­lar. Top­la­nan bil­gi­ler yıl­lık baz­da ra­por­lar ha­li­ne dö­nüş­tü­rü­lür ve tüp be­bek iş­le­mi­ne baş­vu­ra­cak çift­le­re su­nu­lur. Ra­por­lar­da en sık ola­rak tüp bebek mer­kez­le­rin o yıl için­de yap­tık­la­rı iş­lem sa­yı­sı, bu iş­lem­le­rin ni­te­lik­le­ri hak­kın­da ba­zı de­tay­lar, tüp bebek ba­şa­rı oran­la­rı ve o mer­kez­de uy­gu­la­nan iş­le­min ma­li por­tre­le­ri yer alır. Gü­nü­müz­de bir­çok ge­liş­miş ül­ke tüp be­bek iş­lem­le­ri­ni uy­gu­la­ya­cak çift­le­re be­lir­li şart­la­rı ye­ri­ne ge­tir­me­le­ri du­ru­mun­da, iş­le­min bir kıs­mı­nı ya da ta­ma­mı­nı sos­yal gü­ven­lik kap­sa­mın­da öde­mek­te­dir­ler. Dev­le­tin sos­yal gü­ven­lik uy­gu­la­ma­sın­dan fay­da­la­nan çift­le­ri uy­gu­la­ma için ka­bul eden mer­kez­ler, bu ku­rum­la­ra yap­tık­la­rı iş­lem­ler için bil­gi ak­tar­mak zo­run­da­dır­lar. Ak­si tak­dir­de sos­yal gü­ven­lik ku­rum­la­rın­dan öde­me­le­ri ya­pıl­maz. Bah­se­di­len sis­tem mer­kez­ler üze­rin­de be­lir­li bir de­net­le­me me­ka­niz­ma­sı da oluş­tur­du­ğu gi­bi, tüp bebek mer­kez­le­rin de uy­gu­la­ma­lar­da ka­li­te­le­ri­ni yük­selt­me­le­ri­ne yol aç­mak­ta­dır. Tek­rar­la­yı­cı ve uzun sü­re­li ola­rak ba­şa­rı­sız olan tüp bebek mer­kez­leri sis­tem­den si­li­nir­ler. Dev­let bu sis­tem­le va­tan­daş­la­rı­nı ‘iyi’ hiz­met ala­cak­la­rı tüp bebek mer­kez­le­re yön­len­dir­miş olur, öde­me­yi bu tüp bebek mer­kez­le­rine ya­par ve halk­tan top­la­dı­ğı ver­gi­yi de en ve­rim­li şe­kil­de kul­lan­mış olur. Do­la­yı­sıy­la, sis­tem­den hem dev­let, hem mer­kez, fa­kat en önem­li­si has­ta ka­zanç­lı çık­mak­ta­dır.

Ül­ke­miz­de 2005 yı­lın­da baş­la­tı­lan uy­gu­la­may­la ba­zı sos­yal gü­ven­lik ku­rum­la­rı­na bağ­lı va­tan­daş­la­rın, be­lir­li şart­la­rı ye­ri­ne ge­tir­me­le­ri du­ru­mun­da tüp bebek iş­lem üc­ret­le­ri­nin bir bö­lü­mü bu ku­rum­lar ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­ma­ya baş­lan­mış­tır. Bu du­rum­da yu­ka­rı­da be­lir­ti­len sis­te­min ül­ke­miz­de de oluş­tu­rul­ma­sı, has­ta­lar ve dev­let açı­sın­dan bir ge­rek­si­nim ha­li­ne gel­miş­tir.

Sa­nı­rım bu­ra­da bah­se­di­len­ler­le sık­ça duy­du­ğu­nuz ama zih­ni­niz­de can­lan­dı­ra­ma­dı­ğı­nız ba­zı so­ru­la­rın ce­va­bı­nı bu­la­bil­di­niz. Bil­gi ce­ha­let­ten kur­tul­ma­nın en önem­li ara­cı­dır. Siz oku­ya­rak bil­gi sa­hi­bi olu­yor ve sa­hip ol­duk­la­rı­nız­la da doğ­ru­la­rı ken­di­niz bu­la­bi­li­yor­su­nuz. Bu ke­yif­li yol­cu­lu­ğu­mu­za de­vam ede­lim mi?

Bu yazı 811 kere okundu.
  Sosyal   Medyada   Paylaşın
  • Site Yorum

Bir adet yorum var.

  1. mustafa dedi ki:

    Merhaba sgk hangi özel tüp bebek merkezlerinde geçerlidir biliyor musunuz ?

Bir yorum bırak