Kadınların Korkulu Rüyası [Rahim Filmi]

Paylaş
 

 

Ka­dın­la­rın kor­ku­lu rü­ya­sı ha­li­ne ge­len ra­him fil­mi ya da tıp­ta­ki is­miy­le his­te­ro­sal­pin­gog­ra­fi (HSG), ra­him boş­lu­ğu ve tüp­le­ri­nin du­ru­mu hak­kın­da bil­gi edin­mek ama­cıy­la ya­pı­lan bir rad­yo­lo­jik tet­kik­tir. Bir­çok ka­dın öğ­re­til­miş kor­ku­la­rı ne­de­niy­le bu rahimfil­mini çek­tir­me­yi müm­kün ol­du­ğun­ca ge­cik­ti­rip ba­zen ge­rek­siz te­da­vi­ler­le za­man kay­bet­mek­te­dir­ler. Rahim fil­minin çe­kil­me­si için uy­gun olan za­man­la­ma, adet ka­na­ma­sı­nın bit­me­sin­den 2 gün son­ra, ya da 28 gün aray­la dü­zen­li adet gö­ren bir ka­dın­da ka­ba­ca ade­tin 7-10 gün­le­ri ara­sın­da­dır. Şim­di şe­hir ef­sa­ne­si ha­li­ne ge­len rahim fil­minin na­sıl çe­kil­di­ğin­den bah­se­de­lim ve en azın­dan ha­ya­li­niz­de bir şey­ler can­lan­dı­ra­bi­lin.

menopoz hamileDüz bir ma­sa­ya alt be­den çıp­lak ola­rak uza­nıl­ma­sı ge­re­kir, ji­ne­ko­lo­jik mu­aye­ne­de­ki gi­bi spe­ku­lum de­nen alet­le va­ji­na ara­la­na­rak ra­him ağ­zı gö­rü­lür, te­miz­le­nir ve ra­him ağ­zı­na için­den rönt­gen fil­min­de gö­rü­len bir sı­vı ge­çe­cek olan bir alet yer­leş­ti­ri­lir (Ru­bin ka­nü­lü). Bu­ra­ya ka­dar nor­mal bir ji­ne­ko­lo­jik mu­aye­ne­nin uyan­dı­ra­ca­ğı ka­dar ra­hat­sız­lık duy­gu­su var­dır. Az ön­ce bah­sedildiği gibi sı­vı­nın ve­ril­me­si ve bu­nun tüp­ler­den ge­çi­şi sı­ra­sın­da ağ­rı du­yul­ma­sı nor­mal­dir. An­cak bu ağ­rı­nın şid­de­ti ta­ma­men si­zin ağ­rı­ya kar­şı olan ki­şi­sel ce­va­bı­nız­la il­gi­li ola­rak de­ği­şe­cek­tir. Eğer ağ­rı eşi­ği­niz çok dü­şük­se 1-1,5 da­ki­ka sü­ren bu iş­lem için anes­te­zi ve­ri­le­bi­lir. Sı­vı ve­ril­me­si sı­ra­sın­da se­ri bir­kaç adet rönt­gen fil­mi çe­ki­lir ve so­nuç bir­kaç da­ki­ka için­de alı­nır.

Zemanta Related Posts ThumbnailEr­te­si gün bu iş­lem­ler­den hiç­bi­ri ya­pıl­ma­dan sa­de­ce sı­vı­nın ka­rın için­de­ki da­ğı­lı­mı­nı gö­re­bil­mek için bir film da­ha çe­ki­lir. HSG bi­ze ra­him için­de­ki olay­lar ko­nun­da yak­la­şık yüz­de 98 has­sa­si­yet­le bil­gi ve­rir. Bu film­de gör­dü­ğü­müz prob­lem­le­rin ayı­rı­cı ta­nı­sı ve ge­re­kir­se te­da­vi­si için his­te­ros­ko­pi ame­li­ya­tı ge­re­ke­bi­lir. Ra­him fil­mi­nin ay­nı za­man­da te­da­vi edi­ci özel­li­ğin­den de söz edi­le­bi­lir. Ra­him içi­ne ver­di­ği­miz iyot baz­lı sı­vı­nın hem an­ti­sep­tik (mik­rop öl­dü­rü­cü) özel­li­ği ne­de­niy­le hem de me­ka­nik et­ki­siy­le tüp­ler­de­ki ba­zı ya­pı­şık­lık­la­rı aça­rak ge­be­li­ği ko­lay­laş­tır­dı­ğı dü­şü­nül­mek­te­dir.

Ger­çek­ten de ra­him fil­mi son­ra­sın­da ge­be­lik azım­san­ma­ya­cak oran­lar­da kar­şı­mı­za çık­mak­ta­dır.

Bu yazı 894 kere okundu.
  Sosyal   Medyada   Paylaşın
  • Site Yorum

Bir yorum bırak