Çocuk İsteğinde İlk Muayene
Paylaş
 

ivf1) Has­ta eği­ti­mi: Has­ta­la­rın bi­linç­len­di­ril­me­si te­da­vi­nin en önem­li aşa­ma­sı­dır. Bun­dan do­la­yı has­ta­la­ra üre­me fiz­yo­lo­ji­si hak­kın­da ye­ter­li bil­gi­len­dir­me yap­mak, cin­sel iliş­ki­nin doğ­ru uy­gu­la­nıp uy­gu­lan­ma­dı­ğı, ge­be ka­lı­na­cak pe­ri­ot­la­rın han­gi dö­nem­ler ola­bi­le­ce­ği gi­bi bil­gi­len­dir­me­ler ya­rar­lı ol­mak­ta­dır. Çift­le­rin unut­ma­ma­sı ge­re­ken di­ğer önem­li nok­tay­sa her şey yo­lun­da ol­sa bi­le her adet dö­ne­min­de sa­de­ce yüz­de 25 ih­ti­mal­le ge­be ka­lı­na­bi­le­ce­ği, bu yüz­den ace­le et­me­nin, stre­se gir­me­nin fay­da­lı ol­ma­ya­ca­ğı­dır. Ço­cuk sa­hi­bi ol­ma­yı plan­la­yan ka­dın­la­rın en az iki ay ön­ce­sin­den fo­lik asit kul­lan­ma­la­rı öne­ril­me­li­dir.

2) Pro­ges­te­ron se­vi­ye­si: Adet dö­ne­mi­nin ikin­ci ya­rı­sı­nın or­ta­la­rı­na doğ­ru kan­da ba­kı­la­cak pro­ges­te­ron hor­mon se­vi­ye­si yu­murt­la­ma­nın (ovü­las­yon) olup ol­ma­dı­ğı hak­kın­da bil­gi ver­mek­te­dir.

3) En­do­met­ri­yal bi­op­si: Ra­him içi kı­lı­fı­nın düz­gün ge­li­şip ge­liş­me­di­ği­ni an­la­mak ama­cıy­la ya­pı­lan bir test­tir. Ge­li­şen ul­tra­son tek­no­lo­ji­siy­le be­ra­ber ar­tık es­ki­si ka­dar baş­vu­rul­ma­mak­ta­dır.

4) Ul­tra­son­la de­ğer­len­dir­me: Ul­tra­son­la ra­him bo­yut­la­rı, yu­mur­ta­lık­la­rın bo­yut­la­rı an­la­şı­la­bi­lir. Ra­him­de­ki şe­kil bo­zuk­lu­ğu, myom­la­rın var­lı­ğı ve ra­him içi kı­lı­fın ka­lın­lı­ğı de­ğer­len­di­ril­miş olur. Yu­mur­ta­lık­lar­da­ki kist­ler sap­ta­na­bi­lir. Nor­mal­de ovü­las­yon ön­ce­si yu­mur­ta­nın bo­yu­tu 18 ile 20 mm ara­sın­da olur ve ul­tra­son­la ge­li­şen yu­mur­ta be­lir­len­miş olur.

5) Sperm ana­li­zi (sper­mi­og­ram): İn­fer­ti­li­te­ye yol açan fak­tör­le­rin yüz­de 40’ı er­ke­ğe bağ­lı ol­du­ğu için ya­pıl­ma­sı zo­run­lu olan bir test­tir. En az iki gün­lük cin­sel per­hiz­den son­ra mas­tür­bas­yon son­ra­sı alı­nan ör­nek­te me­ni­nin hac­mi, kı­va­mı in­ce­le­nir. Sperm sa­yı­sı, ha­re­ket­li­li­ği, şe­kil bo­zuk­lu­ğu (mor­fo­lo­ji) in­fer­ti­li­te­ye ne­den olan üç saç aya­ğı gi­bi dü­şü­nül­me­li­dir. Bun­lar­dan her­han­gi bi­rin­de olan ak­sak­lık çift­le­rin ge­be kal­ma şan­sı­nı azalt­mak­ta­dır. Ay­rı­ca, me­ni­de bu­lu­nan be­yaz kü­re var­lı­ğı en­fek­si­yon olup ol­ma­dı­ğı­nı gös­ter­mek­te­dir.

6) His­te­ro­sal­pin­gog­ra­fi: Ra­him ka­nal­la­rın­da­ki tı­ka­nık­lık ve­ya aşı­rı ge­niş­le­me (hid­ro­sal­penks) in­fer­ti­li­te­nin önem­li et­ken­le­rin­den­dir. His­te­ro­sal­pin­gog­ra­fi (HSG) adet dö­ne­mi­nin bi­ti­min­de uy­gu­la­nır. Ka­nal­la­rın ya­pı­sı dı­şın­da ra­him iç du­va­rın­da olan yer kap­la­yan myom ve­ya po­lip gi­bi olu­şum­la­rın­da var­lı­ğı­nı gös­te­re­bi­lir. HSG son­ra­sı spon­tan ge­be­lik­ler­de ar­tış ol­du­ğu­nu bil­di­ren ça­lış­ma­lar­da mev­cut­tur.

7) La­pa­ros­ko­pi: HSG’de sap­ta­nan pa­to­lo­ji­le­rin ay­dın­lan­ma­sı ve­ya ka­rın içi bir prob­lem dü­şü­nül­dü­ğü za­man (ya­pı­şık­lık, en­do­met­rio­zis) uy­gu­lan­mak­ta­dır.

  Sosyal   Medyada   Paylaşın

Bir yorum bırak