Gebeliğin İlk Üç Ayında Neler Oluyor Bebeğe

Paylaş
 

BİRİNCİ AY

gebelikBe­be­ği­niz; ilk se­kiz haf­ta be­be­ği­niz ‘em­bri­yo’ ola­rak ad­lan­dı­rı­lır.Em­bri­yo­nun ba­şı göv­de­ye gö­re iri­dir. Kol ve ba­cak­la­rın ge­li­şe­ce­ği in­ce kol ve ba­cak to­mur­cuk­la­rı be­li­rir. Kalp ve ak­ci­ğer­ler ge­liş­me­ye baş­lar.

Yir­mi be­şin­ci gün ci­va­rın­da kalp çarp­ma­ya baş­lar. Be­yin ve omu­ri­li­ği oluş­tu­ra­cak nö­ral tüp ge­liş­me­ye baş­lar. Bi­rin­ci ayın so­nun­da, em­bri­yo yak­la­şık 0.5 san­ti­met­re bo­yun­da­dır. Hız­lı or­gan ge­li­şi­mi dö­ne­mi­dir. Ge­be­lik­le­rin yüz­de 15’i dü­şük­le son­la­na­bi­lir.

Siz; ilk be­lir­ti, adet ge­cik­me­si­dir. Ge­li­şen be­be­ği­niz için vü­cu­du­nuz hor­mon üret­mek­te­dir. Gö­ğüs­le­ri­niz ha­fif bü­yü­müş ve has­sas­tır. Eğer sa­bah­la­rı hal­siz­lik ve bu­lan­tı his­se­di­yor­sa­nız, kra­ker tü­rü yi­ye­cek­ler­le ra­hat­la­ya­bi­lir­si­niz. Ön­ce­le­ri hoş­lan­dı­ğı­nız yi­ye­cek­ler­den nef­ret ede­bi­lir­si­niz. Bü­yü­yen ra­him me­sa­ne­ye bas­kı yap­tı­ğın­dan do­la­yı sık id­ra­ra çı­ka­bi­lir­si­niz.

İKİNCİ AY

Be­be­ği­niz; bü­tün vü­cut or­gan­la­rı ve sis­tem­le­ri oluş­muş­tur, an­cak ta­ma­mıy­la ge­liş­me­miş­tir. Si­zin vü­cu­du­nuz­da­ki be­sin­ler­le be­be­ği­niz­de­ki ar­tık mad­de­le­rin de­ği­şi­mi­ni sağ­la­yan pla­sen­ta gö­rü­nür ha­le ge­lir. Ku­lak­lar, el ve ayak bi­lek­le­ri olu­şur. Göz ka­pak­la­rı olu­şur an­cak ka­pa­lı­dır. Par­mak­lar ve ayak­lar ge­li­şir. İkin­ci ayın so­nun­da da­ha şe­kil­len­miş ola­rak gö­rü­nür, 1,5 san­ti­met­re bo­yun­da­dır. Yak­la­şık al­tı haf­ta ci­va­rın­da Dopp­ler ul­tra­so­nog­ra­fiy­le be­be­ği­ni­zin kalp atış­la­rı­nı du­ya­bi­lir­si­niz.

dusuk-tehlikesi-donemine-dikkat-50b71ce8e6fdd0Siz; gö­ğüs­le­ri­niz ha­len has­sas­tır, me­me baş­la­rı ve çev­re­si da­ha ko­yu bir renk alır. Sa­bah­la­rı olan mi­de bu­lan­tı­la­rı de­vam ede­bi­lir. Yor­gun­luk his­si ve uy­ku­ya me­yil ha­li ola­bi­lir. Vü­cu­du­nuz­da do­la­şan kan vo­lü­mü ar­tar.

ÜÇÜNCÜ AY

Be­be­ği­niz; el ve ayak par­mak­la­rın­da yu­mu­şak tır­nak­lar be­li­rir. Ağız da­ha son­ra diş­le­rin ge­li­şe­ce­ği yir­mi adet to­mur­cuk içe­rir. Se­ki­zin­ci haf­ta­dan son­ra em­bri­yo fe­tus ola­rak ad­lan­dı­rı­lır. Dop­to­ne de­nen özel bir alet­le 10-12 haf­ta ci­va­rın­da be­be­ği­ni­zin kalp atış­la­rı­nı du­ya­bi­lir­si­niz. Ge­be­li­ğin ge­ri ka­lan sü­re­sin­de, bü­tün or­gan­lar ol­gun ha­le ge­le­cek ve fe­tus ki­lo ala­cak­tır. Bu ayın so­nun­da, be­bek 6.5 san­ti­met­re bo­yun­da­dır. Be­be­ğin yüz hat­la­rı, par­mak­la­rı, ayak par­mak­la­rı, ku­lak­la­rı ve göz­le­ri bel­li ol­ma­ya baş­lar.

Siz; ha­len yor­gun­luk ve sa­bah­la­rı mi­de bu­lan­tı­sı his­se­de­bi­lir­si­niz. Baş ağ­rı­la­rı­nız ola­bi­lir. Işı­ğa has­sa­si­yet ve baş dön­me­si his­se­de­bi­lir­si­niz. Gi­ye­cek­le­ri­niz bel ve gö­ğüs­le­ri­niz­den sık­ma­ya baş­lar. Si­zi sık­ma­yan bol giy­si­ler giy­me­li­si­niz.

Bu yazı 759 kere okundu.
  Sosyal   Medyada   Paylaşın
  • Site Yorum

Bir yorum bırak