Aşılama Tedavisi Nasıl Yapılır?

Paylaş
 

aşılama tedavisi Yu­murt­la­ma ta­ki­bi­nin bir üst ba­sa­ma­ğı ola­rak gö­rü­len aşı­la­ma te­da­vi­si­ne (in­tra­ute­rin in­se­mi­nas­yon, IU­I) ge­çi­yo­ruz ar­tık. As­lın­da ta­kip pren­sip­le­ri yu­ka­rı­da bah­set­ti­ğim­den fark­lı de­ğil­dir. Ge­ne ade­ti­ni­zin ilk gün­le­rin­de si­zi gö­rüp te­da­vi­ni­zi baş­la­tır, ta­kip­le­ri­ni­zi ya­pa­rız. Fo­li­kül bü­yük­lü­ğü uy­gun za­ma­na gel­di­ğin­de çat­lat­ma iğ­ne­si ya­pı­lır ve far­lı­lık bu­ra­dan son­ra baş­lar. Çün­kü kli­nik­ler ara­sın­da uy­gu­la­ma fark­lı­lık­la­rı ol­mak­la be­ra­ber in­se­mi­nas­yon, ya­ni aşı­la­ma uy­gu­la­ma­sı her te­da­vi için bir ve­ya iki kez ya­pı­lır.

Eşi­niz­den üç gün­lük cin­sel per­hi­zin ar­dın­dan sperm üret­me­si is­te­nir, mas­tur­bas­yon yo­luy­la alı­nan bu sperm­ler an­dro­lo­ji la­bo­ra­tu­arın­da bel­lir­li iş­lem­ler­den ge­çi­ri­le­rek yı­ka­nır, kon­san­tre ha­le ge­ti­ri­lir ve da­ha ha­re­ket­li sperm­le­rin ra­him içi­ne ve­ril­me­si için ha­zır­la­nır. Bir ön­ce­ki pa­rag­raf­ta an­lat­tı­ğım pren­sip­ten kay­nak­lı aşı­la­ma işlemi çat­lat­ma iğ­ne­si ya­pıl­ma­sı­nın ar­dın­dan 34-36. sa­at­ler için­de ya­pı­lır, eşi­ni­zin bu iş­lem­den 3-4 sa­at ön­ce sperm üret­me­si is­te­nir ki sper­min ha­zır­lan­ma­sı için ye­ter­li za­man ol­sun.

Ba­zen 24. ve 48. sa­at­ler­de iki kez aşı­la­ma ya­pı­la­bi­lir. Aşı­la­ma tedavisi ağ­rı­sız bir iş­lem­dir. Ha­zır­la­nan sperm­ler in­ce bir ka­ta­ter ile ra­him içi­ne ve­ri­lir. Uy­gu­la­ma son­ra­sı 15-30 da­ki­ka ka­dar is­ti­ra­hat et­me­niz sağ­la­nır ve son­ra­sın­da gün­lük ya­şan­tı­nı­za dön­me­niz­de bir sa­kın­ca yok­tur. Ge­ne he­ki­mi­ni­zin öne­ri­siy­le ge­be­lik tes­ti yap­tı­ra­na ka­dar lu­te­al faz des­te­ği için ba­zı ilaç­lar kul­lan­ma­nız öne­ri­le­cek­tir.

Bu te­da­vi­nin üç kez art ar­da de­nen­me­si ve olum­suz so­nuç alın­ma­sı du­ru­mun­da he­ki­mi­niz­le ye­ni bir de­ğer­len­dir­me yap­ma­nız ge­rek­mek­te­dir. Bu te­da­vi­de ba­şa­rı oran­la­rı yüz­de 25-30 oran­la­rın­da­dır. An­cak ıs­rar­la tek­rar­la­dı­ğım şey, si­ze uy­gun­sa bu ba­sa­mak­la­rı de­ne­miş ol­ma­yı za­man kay­bı ola­rak gör­me­me­niz­dir. Çün­kü bu oran­lar göz ar­dı edi­le­cek oran­lar de­ğil­dir, önem­li olan han­gi te­da­vi­nin ne za­ma­na ka­dar uy­gu­la­na­ca­ğı­na ka­rar ver­mek­tir.

Bu yazı 971 kere okundu.
  Sosyal   Medyada   Paylaşın
 • Site Yorum

3 adet yorum var.

 1. LALE dedi ki:

  PCO hastasıyım aşılama yapmak istiyorum ama bir yanda da çok korkuyorum 🙁

  • ytopcu dedi ki:

   Aşılama tedavisi infertilite tedavilerinde ilk basamak olarak hastalara sunulan tedavidir.
   Gerek tedavi zamanın kısa olması, gerekse ilaç kullanımın az olmasından dolayı hastayı hırpalamaz.İstediklerimizi elde etmek için bazen strese girmek gerekir.Biz buna faydalı stres diyoruz.Bol şanslar

 2. çiğdem dedi ki:

  Aşılama öncesi rahim filmi gerekiyormu ?

Bir yorum bırak